Wet natuurbescherming

Workshop

Vanaf 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet omvat de vroegere Boswet, Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. 
De Wet natuurbescherming stelt dat dieren en plantsoorten niet verstoord of gedood mogen worden, en dat hun vaste rust- en verblijfplaatsen niet onklaar gemaakt of vernield mogen worden. De wet richt zich met name op de beschermde soorten. Voor alle andere soorten geldt de algemene zorgplicht.

Wanneer krijgt u met de Wet natuurbescherming te maken?
- Wanneer er zich beschermde soorten bevinden in het gebied of element waaraan u onderhoud wilt gaan uitvoeren;
- Bevinden er zich geen beschermde soorten in het element dat u wilt onderhouden, dan hebt u dus niet met de Wet natuurbescherming te maken, maar nog wel met de algemene zorgplicht.

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor beheerders en leidinggevenden.

Opbouw

In deze workshop leert u welke veranderingen er hebben plaats gevonden in de wetgeving en in welke situaties u te maken krijgt met de Wet natuurbescherming. Met behulp van materiaal dat u tijdens de workshop aangeboden krijgt, vindt u de juiste oplossingen voor een evenwichtig beheer zonder de natuur te beschadigen of de wet te overtreden. 

In de workshop wordt extra aandacht besteed aan de werking van de Wet natuurbeheer bij het maaibeheer van de rough, het beheer van oevers en waterpartijen, het bosbeheer en de renovatie van tee’s en bunkers. 

Resultaten 

Aan het eind van de workshop weet u bij welke beheermaatregelen risico’s opleveren voor beschermde soorten. U heeft kennis van het werken middels Gedragscodes en werkprotocollen. U heeft een plan van aanpak voor dit soort beheermaatregelen gemaakt, waardoor u er zeker van bent dat u niet handelt in strijd met de Wet natuurbescherming.  

Datum

Nieuwe datum wordt binnenkort bekend gemaakt.Review

"Het was een duidelijke, prettige presentatie en de ‘praktijkoefening’ door middel van een casus was heel verhelderend. We zijn doordrongen van de urgentie om te handelen en te registreren volgens de zorgplicht of een gedragscode, daar waar beschermde soorten in het werkgebied voorkomen. We weten nu waar zich de voetangels en klemmen bevinden en waar we op moeten letten. Heel nuttig allemaal.” 

Inge Boomsma (Domburgsche Golfclub) over de workshop Wet natuurbescherming op 14 februari 2017.

GolfGIS instapcursus

Workshop

GolfGIS is een online kaartapplicatie voor modern baanbeheer. Elk ruimtelijk onderdeel staat er in; van hoogtelijnen tot en met de padenstructuur. Alle kaarten zijn ‘lagen’ die afzonderlijk of juist gecombineerd gevisualiseerd worden, die u met een muisklik aan of uit kunt zetten. Aan de hand van het thema ‘Golf Quality Monitoring’ laten we u graag zien hoe u GolfGIS kunt inzetten om gegevens vast te leggen en te analyseren.

Doelgroep

Werkt u al een tijdje met GolfGIS, maar heeft u behoefte aan een opfriscursus of bent u er nog niet bekend mee? De workshop is gericht op nieuwe gebruikers.

Opbouw

Tijdens de cursus krijgt u een korte virtuele rondleiding door het programma. Zo maakt u kennis met de mogelijkheden en toepassingen van de applicatie. In het tweede deel gaat u middels korte workshops zelf aan de slag met het programma en kunt u de verschillende modules bekijken.

Onder andere komt aan bod:
- Het berekenen van oppervlaktes voor het renoveren van een aantal bunkers t.b.v. een accurate begroting voor het bestellen van zand;
- Het controleren van een kapvoorstel (winterwerk): wat komt er bij kijken, en hoe kan ik GolfGIS hiervoor inzetten
- Beschermde soorten, natte plekken en gebruik gewasbescherming in kaart brengen.
- Het vastleggen van nieuwe informatie middels gps meting

Resultaat

U weet welke mogelijkheden GolfGIS heeft, hoe u het voor uw terrein kunt inzetten en welke voordelen het voor u oplevert in het beheer van uw terrein. 

Aanmelden

Aanmelden via: info@nladviseurs.nl

 

Bomen - onderhoud en veiligheid

Workshop

12 hectare bos en 295 solitaire bomen, plus nog die mooie oprijlaan met 40 oude eiken; een golfbaan is vaak rijk voorzien van bossen en bomen. Deze rijkdom stelt de golfclub echter voor hoge kosten als het gaat om het onderhoud ervan. Een boomveiligheid- of VTA-controle is al snel een tijd en geld rovende bezigheid. Maar is zo’n intensieve controle voor elke boom wel nodig of zelfs verplicht? Deze workshop gaat in de rol van risicomanagement voor succesvol boombeheer.

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor terreinbeheerders, hoofdgreenkeepers, managers van terreinen. 

Opbouw

In deze workshop leert u aan de hand van een persoonlijke casus waar uw verantwoordelijkheden liggen en aan welke regelgeving u moet voldoen als het gaat om boombeheer op uw terrein. 

Met behulp van materiaal dat u tijdens de workshop aangeboden krijgt, voert u een risicoanalyse uit op uw eigen terrein. Daarbij let u op de bestaande regelgeving, verantwoordelijkheden, mogelijke schadeclaims en herstelkosten.

Vervolgens bepaalt u welke van de aangeboden hulpmiddelen u inzet om bepaalde risico’s te minimaliseren en tot een veilige en plezierige golfomgeving te komen. 

Resultaten

Wanneer u de workshop heeft doorlopen, heeft u een volledige risicoanalyse specifiek voor uw terrein op het gebied van boombeheer. U weet waar de actuele knelpunten zitten op uw terrein en u weet welke maatregelen u moet nemen om deze knelpunten op te lossen. 

Datum

Houd onze nieuwsbrief en social media in de gaten voor de volgende workshop.

Aanmelden

Aanmelden via: info@nladviseurs.nl

Hoe SMART is uw ambitie?

Workshop

Bij het beheren van een terrein is het goed om te werken vanuit bepaalde ambities. Deze ambities liggen ten grondslag aan het beheerplan en de daaruit voorkomende beheermaatregelen. Maar hoe maakt u uw ambities concreet en uitvoerbaar? En waar legt u deze vast?  In deze workshop leert u over de meerwaarde van SMART geformuleerde ambities.

Doelgroep

Baancommissie, managers.

Opbouw

In deze workshop bieden wij een interactieve werkvorm, waarbij u op zoek gaat naar de identiteit van uw terrein. Wat maakt u terrein tot wat het is en klopt dit bij het idee dat u hebt voor uw terrein? Wie is de gebruiker van het terrein en welke behoefte heeft deze gebruiker? We leren u hoe u de ambities voor de toekomst concreet (SMART) maakt en vast kunt leggen. Daarnaast laten we zien hoe u deze ambities uitvoerbaar maakt middels onze applicaties Beheerplan Online en EMS Golf.

Resultaten

Op grond van deze werkvorm ontstaat er een conceptvisie met ambities en een beschrijving van uw ijkpersoon. U maakt kennis met de mogelijkheden die Beheerplan Online en EMS Golf bieden.

Datum

Houd onze nieuwsbrief en social media in de gaten voor de volgende workshop.

Aanmelden

Aanmelden via: info@nladviseurs.nl 

Workshop contractbeheer

Workshop

Hoe gaat u om met het spanningsveld tussen beschikbare budgetten en de gewenste baankwaliteit? Wat te doen wanneer een jaarplanning in de realiteit heel anders blijkt uit te pakken? Besteedt u golfbaanonderhoud uit of juist niet? Welke voor- en nadelen komen hier bij kijken? Ervaringsdeskundige Jos Opdam denkt graag met u mee.

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor leidinggevenden en aannemers.

Opbouw

Bij het inzetten van personeel, uw eigen mensen of derden, komen contracten en afspraken om de hoek kijken.
In deze workshop wordt stap voor stap het uitbestedingstraject toegelicht en worden tips voor contractbeheer gegeven. Er wordt ingegaan op de volgende vragen:
- Wanneer is er sprake van contractbeheer?
- Hoe monitor je activiteiten en het beoogde resultaat?
- Hoe rapporteer je en aan wie?

Resultaten

Aan het eind van de workshop heeft u inzicht in de zaken waarmee u rekening moet houden bij het aangaan of maken van contracten en andere bedrijfszaken die komen kijken bij het uitbesteden van beheer, bijzondere klussen of de aanleg van nieuwe holes.

Datum

Houd onze social media en nieuwsbrief in de gaten voor details.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@nladviseurs.nl

EMS gebruikersdag

Gebruikersdag

Het Environmental Management System (EMS) is een online applicatie waarmee u op een eenvoudige manier gegevens over het beheer registreert en ambities voor uw terrein concreet, meetbaar en uitvoerbaar maakt.  Tijdens deze themadag komen de gebruikers van EMS samen om kennis op te doen en uit te wisselen over het systeem.

Doelgroep

Terreinbeheerders, greenkeepers, managers, commissieleden. Voorkennis van EMS is niet nodig.

Opbouw

U krijgt een virtuele rondleiding door het EMS en maakt kennis met de nieuwste aanpassingen aan het systeem. U kunt  deze direct uitproberen onder begeleiding. Daarnaast is er ruimte om gebruikerservaringen uit te wisselen of direct support te vragen aan een van onze specialisten.  

Resultaat

U weet welke mogelijkheden EMS biedt, hoe u het systeem voor uw terrein kunt inzetten en hoe u de voortgang van uw (duurzame) ambities kunt volgen.