• 31-10-2017
  • Beheer

NLadviseurs schrijft inrichtingsplan voor gebiedsontwikkeling van De Hoge Duinen op Terschelling 

De Stichting Natuur Golfbaan Terschelling (SNGT) en Staatsbosbeheer presenteren gezamenlijk een nieuw gebiedsplan voor het bosgebied nabij West-Terschelling; ‘De Hoge Duinen’. Het plan is geschreven door NLadviseurs en vormt een plus voor zowel de recreatie als de natuur in het gebied. Naast wandelen, fietsen en paardrijden krijgt nu ook golf een plek. 
Het initiatief voor dit nieuwe inrichtingsplan komt van de SNGT, die in 2012 bij Staatsbosbeheer het verzoek indiende om mee te denken over golfen op het eiland. NLadviseurs werd vervolgens gevraagd advies te geven over hoe het verhogen van natuurwaarden gecombineerd zou kunnen worden met de aanleg van een natuurgolfbaan. Het inrichtingsplan is daarvan het resultaat.

‘De Hoge Duinen’

Het bosgebied ten oosten van West-Terschelling verandert door het nieuwe plan in een gevarieerd landschap, waarin duinheide, bos en open valleien elkaar afwisselen. Er zijn veel hoogteverschillen aanwezig, waardoor het gebied de naam ‘De Hoge Duinen’ heeft gekregen. In totaal gaat het om een gebied van 42 hectare dat in de toekomst een vloeiende overgang vormt tussen de aangrenzende duinen en het huidige bos. In de nieuwe situatie krijgt de golfer als vierde gebruiker een plek, naast de wandelaar, de fietser en de ruiter. Het gebied blijft openbaar toegankelijk. Een deel van het huidige fietspad wordt verlegd en loopt in de toekomst langs het duingebied en een nieuw aan te leggen vochtig duinvallei. Een deel van de huidige wandelpaden wordt verlegd en krijgt een plek aan de randen van de valleien.

Referentiebeeld voor Grijze duinen, afkomstig van het Arjensduin (Terschelling).

Golfen in de natuur 

Een van de uitdagingen waar NLadviseurs voor kwam te staan bij het vormgeven van het plan voor deze gebiedsontwikkeling, is de ontwikkeling van schraalgraslanden op de plek van het dennenbos. Deze schraalgraslanden dragen bij aan het verhogen van ecologische waarden, maar zijn moeilijk te realiseren. Deze schraalgraslanden zullen ook gebruikt worden als fairways en vooral bestaan uit droogte minnende grassoorten, zoals fijn schapengras en gewoon biggenkruid. Dus op Terschelling geen groene, dichte grasmat, maar een fairway met een wat minder gesloten speeloppervlak. Uitgangspunt is dat de bal moet kunnen rollen. Het spel zal dus zeker uitdagender worden dan op een reguliere golfbaan. Om deze ontwikkeling een kans te geven, kan er pas na 3 tot 6 jaar gegolfd worden in het gebied. Vanaf jaar 2 kan al wel gegolfd worden op de PAR 3 baan. Deze komt grotendeels te liggen op een oud sportveld. Om de natuur verder zoveel mogelijk de ruimte te kunnen geven, is ervoor gekozen de golfelementen beperkt te houden tot de tees, greens en de green surroundings. De rest van het gebied zal bestaan uit plantengroei die thuishoort in het Terschellinger duingebied.

Referentiebeeld voor schraalgrasland: een korte grazige vegetatie​.

Plankaart De Hoge Duinen

Een uniek project waar door gebiedsontwikkeling de natuur- en recreatieve waarde verhoogd zullen worden en waarbij ruimte is voor de ontwikkeling van een natuurgolfbaan op het mooie eiland Terschelling

Het plangebied wordt gekenmerkt door het golvende landschap van stuifduinen.

Ecologische winst 

Het behalen van ecologische winst ten opzichte van de huidige situatie is één van de voorwaarden die vooraf door Staatsbosbeheer zijn opgesteld. NLadviseurs adviseert daarom in het plan een deel van het soortenarme dennenbos om te vormen naar zogenaamd ‘grijze duinen’ en loofbos. Hiermee verhoog je de biodiversiteit in het gebied, want in de grijze duinen komen meer planten- en insectensoorten voor die horen in een duingebied van Terschelling dan in een dennenbos. De grijze duinen en kraai- en struikhei liggen aan de randen van de schraalgraslanden en dus overwegend buiten het golfspel. 

Meebewegen met het landschap

NLadviseurs heeft samen met de golfbaanarchitect Michiel van der Vaart gezocht naar de juiste locaties en omstandigheden binnen ‘De Hoge Duinen’ voor de verschillende terreinonderdelen. Van der Vaart vooral door zo veel mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke glooiingen bij het ontwerp van de baan; NLadviseurs vooral door te analyseren welke omstandigheden nodig zijn voor de ontwikkeling van verschillende terreintypen. Ook zijn we nagegaan welke inrichtings- en beheermaatregelen hiervoor nodig zijn in de aanleg- en beheerfase. Door middel van gericht duinbeheer zullen grijze duinen in de toekomst over een groter oppervlak voorkomen dan nu het geval is. De gebiedsontwikkeling in het dennenbos zal aan dit uitbreidingsdoel bijdragen en in samenhang zijn met de recreatieve onderdelen van ‘De Hoge Duinen’. 

Excursies en informatie 

Om het plan verder toe te lichten organiseren de SNGT en Staatsbosbeheer op 1 november en 11 november excursies naar het gebied. De uitgebreide plannen en de plankaart zijn ook te vinden op www.hogeduinenterschelling.nl en www.natuurgolfbaanterschelling.nl. 

NLadviseurs

Het ontwikkelen en realiseren van zo’n plan kent erg veel invalshoeken, verschillende betrokken partijen en wetten en regels waarmee rekening gehouden moet worden. Helemaal als het plangebied grotendeels ligt in een Natura 2000-gebied. NLadviseurs ondersteunt de SNGT hierbij door het maken van o.a. een inrichtingsplan, beheerplan, berekening van de waterbalans en programmatische aanpak stikstof (PAS). 

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer werkt als gebiedsbeheerder mee aan initiatieven die komen vanuit de bevolking, zolang dit de aanwezige natuur versterkt. Andere voorwaarden die de organisatie aan het plan heeft gesteld zijn o.a. openbare toegankelijkheid, instandhouding van recreatieve functies, financieel gezonde exploitatie en voldoende draagvlak. Staatsbosbeheer zal in de toekomst een gebruikersvergoeding ontvangen van de SNGT. Deze vergoeding zal net als de Stichting niet tot doel hebben winst te maken. Op die manier blijven de exploitatiedruk en het behoud van natuurwaarde in balans.

Stichting Natuur Golfbaan Terschelling 

De SNGT is onderdeel van de Golfclub Terschelling, die ruim 200 leden telt. Het doel van de Stichting is de realisatie van 9 goed bespeelbare holes in dit bijzondere gebied, zonder verlies van natuurwaarde. Voor het opstellen van het plan heeft de SNGT in 2016 van zowel de Gemeente Terschelling als de Provincie Fryslân een bedrag van 50.000 euro ontvangen voor verdere ontwikkeling van de plannen. 

Bekijk vergelijkbare posts