Inventarisaties

Weten wat er leeft

Om uw beheer optimaal te kunnen uitvoeren, is het goed om te weten wat er allemaal op uw terrein aanwezig is. Onze specialisten hebben kennis van uiteenlopende soorten flora en fauna.

Rapportage

Wij inventariseren flora en fauna op uw terrein en zetten onze bevindingen in een rapport, zodat u een helder overzicht krijgt van de natuurlijke rijkdommen van uw terrein. U kunt lezen welke soorten er op uw terrein zijn, hoeveel het er zijn en welke soorten beschermd zijn. Wij adviseren u over maatregelen die u op basis van de inventarisatie zou kunnen nemen. Daarbij geven we aan hoe u met bepaalde wetgeving dient om te gaan. 

Wij inventariseren flora en fauna op uw terrein, zodat u een helder overzicht hebt van de natuurlijke rijkdommen van uw terrein. 

Ontwikkelen visieplan

Stip op de horizon

Wanneer u een bepaalde koers wilt inzetten wat betreft het beheer van uw terrein, dan is het zetten van een stip op de horizon heel waardevol. Waar wil je als organisatie uitkomen en wat bepaalt daarbij de richting? De antwoorden op dit soort vragen kunnen worden gevonden in de eigenheid van de organisatie zelf. NLadviseurs helpt u bij het bepalen en versterken van de identiteit van uw organisatie. Wij verbinden de eigenheid van het landschap met de eigenheid van de mensen die participeren in het landschap. Zo ontwikkelen we samen het vertrekpunt van al uw beheerplannen. 

Advies & Begeleiding 

Als eerste gaan we op zoek naar de eigenheid van het landschap. Dat doen we door het verzamelen van gegevens. Welke vegetatie is er bijvoorbeeld aanwezig en welke natuurlijke kenmerken vallen op? We brengen onze bevindingen nauwkeurig in kaart met foto’s en lijsten van aanwezige flora en fauna. Verder zoeken we naar cultuurhistorische elementen in het landschap zoals oude beplantingen, lanen, landschapsinrichting, ontginningen en kanalisering van beken. Daarnaast nemen we ook de kwaliteit van de golfbaan onder de loep. Waar zitten de knelpunten, waar valt er aan kwaliteit te winnen?

Connectie mens en natuur

Bij een identiteitsbepaling willen we niet alleen de natuur laten spreken; we zijn ook altijd op zoek naar de connectie tussen mens en natuur. Daarom bieden we u een workshop aan waarin u samen ontdekt wat u belangrijk vindt als het gaat om uw baan. Hoe ervaart u het karakter van de baan, welke kenmerken vindt u belangrijk en welke juist niet? Wat voor mogelijkheden ziet u voor verbetering? Met behulp van een interactieve werkvorm helpen wij u om te komen tot de formulering van een motto voor uw baan. Dit motto is de leidraad voor het opstellen van een beheerplan dat ervoor zorgt dat uw eigenheid zich vertaalt in het landschap.

Wij verbinden de eigenheid van het landschap met de eigenheid van de mensen die participeren in het landschap. Zo ontwikkelen we samen het vertrekpunt van al uw beheerplannen. 

Beheerplan

Basis voor planvorming

Een beheerplan vormt de basis voor planvorming en beheer op de moderne golfbaan. In een goed beheerplan beschrijft u niet alleen het beheer per spel- of natuurelement, maar ook de visie van een golfclub op hoe het natuurlijke terrein eruit moet zien, vormt een belangrijk onderdeel. Wij helpen u bij het opstellen van een beheerplan, zodat u doelmatig en efficiënt uw terrein kunt beheren.

Wij helpen u bij het opstellen van een beheerplan, zodat u doelmatig en efficiënt uw terrein kunt beheren. 

Aspecten van het beheerplan

Wanneer een terrein nog geen duidelijk omschreven visie heeft, bieden wij een workshop aan waarin u met eenvoudige hulpmiddelen zelf tot een visie kunt komen. Dit vormt dan de basis voor het beheerplan. Ten slotte maken we op grond van het beheerplan een maatregelenplan. Hierin beschrijven we samen met u de maatregelen die u kunt nemen om de doelen van het beheerplan te halen. 
Het beheer van een terrein is omvangrijk en gaat niet alleen over het wel of niet aanplanten van bepaalde vegetatie. Bij het beheer is ook vaak regelgeving gemoeid. Dit aspect nemen wij ook mee in het opstellen van het beheerplan. Met welke wet- en regelgeving dient u rekening te houden en hoe vertalen deze zich dit in het landschap.

Advies & begeleiding

Een beheerplan is vaak gebaseerd op het bestaande beleid van het terrein. Dit beleid vormt dan ook het uitgangspunt voor het beheerplan. We vertalen beleidslijnen naar concrete doelstellingen. Zo worden uitgangspunten inzichtelijk en weet u waar u naar toe wilt werken. Wanneer de doelstellingen concreet zijn, kan er ook makkelijker een begroting gemaakt worden. Zo kunt u kosten besparen, doordat u op maat en naar behoefte uw grondstoffen en andere zaken kunt inkopen. 
Wanneer wij voor u een beheerplan maken, doen wij altijd eerst een inventarisatie van wat er aanwezig is op uw terrein. We onderzoeken welke soorten er zijn, analyseren eventuele knelpunten en maken dit overzichtelijk. Vervolgens gaan we aan de hand van de bestaande visie een visieplan opzetten.

Implementatie wetgeving

Als terreinbeheerder heeft u te maken met allerlei wet- en regelgeving. Zelfs bij maaien of snoeien moet u zich afvragen of u niet handelt in strijd met bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming. 
Veel beheerders ervaren dit als een hindernis bij het onderhouden van het terrein.

NLadviseurs neemt hindernissen voor u weg en helpt u om op een eenvoudige manier het beheer van uw terrein zo vorm te geven dat het voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Goed omgaan met de Wet natuurbescherming?

Beschermende wet

De Wet natuurbescherming beschermt dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen. De wet kent een aantal verboden, bijvoorbeeld: bepaalde planten mag je niet plukken en bepaalde diersoorten mag je niet verstoren, doden of verjagen. In bepaalde situaties kan echter een ontheffing of vrijstelling van bepaalde bepalingen van deze wet worden aangevraagd.

Inventarisatie

Wij helpen u om ervoor te zorgen dat het beheer van uw terrein voldoet aan de eisen van de Wet natuurbescherming. Dit doen we door de dier- en plantensoorten op uw terrein te inventariseren. Aan de hand van de inventarisatie bepalen we welke beheermaatregelen een risico vormen als het gaat om het naleven van de wet. In een gezamenlijk overleg bepalen we vervolgens welke strategie we toepassen.

Ontheffing? Liever een werkprotocol

Het kan zijn dat het nodig is om een ontheffing of vrijstelling aan te vragen. Om echter te voorkomen dat er voor de meest gangbare werkzaamheden een ontheffing moet worden aangevraagd, kunnen wij u adviseren gedragscodes te implementeren.
In werkprotocollen beschrijven wij voor u op welke manier u specifieke werkzaamheden kunt uitvoeren zonder de Wet natuurbescherming te overtreden. Zo verankert u het werken volgens de Wet natuurbescherming in de bedrijfsvoering.

Werkprotocollen

Al naar gelang de omstandigheden zouden we u ook kunnen adviseren om te werken met werkprotocollen of checklists. Deze werkprotocollen bevatten informatie over hoe u reguliere beheermaatregelen uitvoert zonder de wet te overtreden. Door het toepassen van deze werkprotocollen hoeft u voor de betreffende werkzaamheden geen ontheffing aan te vragen.

Meer weten over de werking van de Wet natuurbescherming? Neem dan eens deel aan onze workshop hierover. 

Zorg ervoor dat uw terrein voldoet aan de eisen van de Wet natuurbescherming.

Natuurschoonwet

Fiscale voordelen

Een rangschikking onder de Natuurschoonwet kan u als terreinbeheerder fiscale voordelen opleveren. De wet is in 1928 in het leven geroepen met de bedoeling er voor te zorgen dat met name landgoederen in stand blijven. Maar de wet kan ook van toepassing zijn op golfbanen.

Wij maken voor u inzichtelijk of uw terrein recht heeft op fiscale voordelen en dienen voor u de aanvraag in.

Meer weten over de Natuurschoonwet? Neem dan eens deel aan onze workshop hierover. 

Regelgeving voor boombeheer

Boomveiligheidscontrole

Wat betreft het beheer van bomen op uw terrein bent u gebonden aan bepaalde regelgeving. Uw bomen moeten in een bepaalde conditie zijn, zodat ze geen gevaar voor de omgeving opleveren.  De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving.  Aan de hand van een boomveiligheidscontrole (VTA) brengen we in kaart welke bomen een mogelijk risico vormen voor de veiligheid. Op basis van de verzamelde gegevens geven we u een advies voor het beheer van de bomen. Ook geven we weer welke specifieke maatregelen er uitgevoerd moeten worden om tot een gezond bomenbestand te komen. 

Invloed bomen

Natuurlijk kijken we verder dan de bomen alleen. Bomen hebben namelijk invloed op de kwaliteit van de baan. De wortels, de schaduw en de beschutting die een boom geeft, kunnen de conditie van de grasmat beïnvloeden.  Schaduw en beschutting kunnen ervoor zorgen dat het gras lang nat blijft, en zo gevoelig wordt voor ziekte. Op locaties waar de aanwezigheid van bomen een dergelijk knelpunt vormen, hebben we een andere beplanting geadviseerd die juist een goede invloed hebben op het gras. 

Meer weten over boombeheer? Neem dan eens deel aan onze workshop hierover. 

Aan de hand van een boomveiligheidscontrole (VTA) brengen we in kaart welke bomen een mogelijk risico vormen voor de veiligheid. 

Subsidieaanvraag BRIM

Omvangrijk en specifiek

Onderhoud van uw terrein kost veel geld. Met de instandhoudingssubsidie komt de overheid eigenaren van een rijksmonument tegemoet in de onderhoudskosten. In het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM) staat waaraan u moet voldoen. Omdat de gestelde voorwaarden omvangrijk en specifiek zijn, helpen wij u graag bij het indienen van een dergelijke subsidieaanvraag. Zo zorgen wij ervoor dat u geen subsidies misloopt. 

De subsidieaanvraag bestaat uit verschillende onderdelen. Naast een instandhoudingsplan, moet u een gedetailleerde meerjarenbegroting, een inspectierapport en een tiental overzichts- en detailfoto’s indienen. Bij een aanvraag met een begroting van meer dan € 25.000 moet ook een werkomschrijving worden toegevoegd. Hierin staan de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en de beoogde resultaten beschreven.


Advies & Begeleiding

Al deze onderdelen nemen wij met u door. Op grond hiervan schrijven wij het instandhoudingsplan dat voldoet aan alle eisen die de overheid hieraan stelt. Zo moet er gedetailleerd beschreven worden welke ingrepen er in het landschap nodig zijn om oude cultuurhistorische elementen terug te brengen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het snoeien en het verdere onderhoud van bomen die deel uitmaken van de oorspronkelijke oprijlaan. Om dit goed weer te geven, zetten wij onze kennis van natuur en landschapselementen in. 

Naast de beschrijving van maatregelen die nodig zijn om het terrein terug te brengen in haar oorspronkelijke staat, maken wij ook een kostenraming waarin we per onderdeel weergegeven welke kosten er aan de verschillende maatregelen verbonden zijn. 

Het totale pakket dient als basis voor de subsidieaanvraag die wij voor u indienen bij de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. Op grond van de aangeleverde documentatie, beoordelen zij welke onderdelen subsidiabel zijn en hoeveel subsidie er vervolgens wordt toegekend. Dit is altijd een percentage van het geheel dat geraamd is, tot maximaal 50 % van het totaal aan geraamde kosten voor de renovatie.


Wij helpen u graag bij het indienen van een subsidieaanvraag. Zo zorgen wij ervoor dat u geen subsidies misloopt. 

GEO-certificering

Het certificaat

Met een GEO-certificaat laat u zien dat u op een duurzame manier uw terrein beheert. Daar waar het gaat om watergebruik, gebruik van kunstmest en energie, hanteert u maatregelen die conform de gestelde criteria van GEO zijn. Maar welke criteria stelt GEO en hoe kunt u deze vertalen naar praktische maatregelen?

Het traject

NLadviseurs begeleidt u in het traject om het GEO-certificaat te halen en te behouden. Wij geven advies bij het formuleren van doelen en maatregelen om te voldoen aan de eisen die GEO stelt aan uw terrein. Zo bent u verzekerd van een GEO-certificaat dat aangeeft dat u uw terrein duurzaam beheert.

Advies & Begeleiding

Het GEO certificaat is ontwikkeld door Golf Environment Organization (GEO). Een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van golfbanen. Het certificaat omvat een aantal deelgebieden waaraan een aantal criteria is gesteld. Voldoet de baan aan al deze criteria, dan komt zij in aanmerking voor een certificaat.  In 2019 heeft GEO een aantal vernieuwingen in het traject doorgevoerd. 

Vernieuwd traject On Course
Het traject gaat in Nederland verder onder de naam On Course Nederland. Het aantal thema’s van waaruit wordt geregistreerd is teruggebracht van 6 naar 3; de looptijd van het certificaat is aangepast en van banen wordt verwacht dat zij jaarlijks aantoonbaar registreren. Daarnaast heeft GEO een verdiepingsslag gemaakt in de registratie van gegevens. Op veel punten wordt nu namelijk documentatie gevraagd die de registratie moet onderbouwen.

Op basis van het nieuwe On Course hebben we ons begeleidingstraject zo aangepast dat u snel weet wat er van u wordt verwacht en welke gegevens u moet aanleveren zodat u zich kunt richten op de realisatie van uw doelen. 

Hoe pakken we dat aan?
Als NLadviseurs werken we met overzichtelijke werkbladen waarop alle GEO-criteria zijn omgezet in vragenlijsten die u alleen nog hoeft in te vullen. Aangezien een GEO-traject of On Course traject met meerdere mensen binnen de golfclub doorlopen wordt, hebben wij deze werkbladen doelgroepgericht samengesteld. Zo hebben we een werkblad voor het bestuur, voor greenkeepers, voor commissies en voor het management. De vragenlijsten die op deze werkbladen staan, vallen allemaal binnen het vak- en werkgebied van de doelgroep. Ook staat op de werkbladen aangegeven welke onderbouwende documentatie u per vraag moet toevoegen en in welke vorm u die moet aanleveren (kaart, notitie, rapport, nota, protocol).

Opbouw begeleidingstraject
Een On Course traject doorloopt de baan in een aantal fasen. In de eerste fase inventariseert u  gegevens op het gebied van natuur, grondstoffen en samenleving. De vragen die betrekking hebben op of vallen onder de verantwoordelijkheid van uw functie, vindt u terug op uw eigen werkblad. Zo helpen wij u bij het verzamelen van gegevens en geven advies daar waar nodig. In de tweede fase analyseert u deze gegevens en verbindt u er concrete, meetbare doelstellingen aan die u wegzet in een actieplan met tijdsplanning. Wij reiken u tips en voorbeelden aan van verbeterpunten die relevant kunnen zijn voor uw proces. Tot slot kijken we samen met u in de laatste fase hoe we de doelstellingen kunnen borgen in uw organisatie met het oog op behoud van uw certificaat. Denk daarbij aan dossieropbouw en tijdige jaarlijkse registratie op www.getoncourse.golf.

Wilt u weten wat u nodig hebt voor het behalen en/of behouden van het certificaat?  Of wilt u weten wat de veranderingen voor uw organisatie betekenen? Stuur dan een mail naar info@nladviseurs.nl.

Audit

NLadviseurs is 'accredited verifier' voor de Golf Environment Organization. Dit betekent dat wij bevoegd zijn een GEO-audit op uw terrein uit te voeren. Voorwaarde is wel dat we niet zelf het traject op de baan hebben begeleid.
Als verifier beoordelen we de door u verzamelde gegevens die in het werkplan staan en maken tijdens de audit een ronde over het terrein. U hebt dan de mogelijkheid het nodige toe te lichten. In het gesprek en tijdens het bezoek zal de nadruk liggen op de onderdelen die uitzonderlijk zijn of vragen oproepen. Aan het einde van de audit geven wij een conceptbeoordeling.

Met de verzamelde gegevens stellen wij een rapport op. Wij vragen u eventueel gegevens aan te vullen of zaken te verduidelijken. Hierna brengen wij een advies uit op grond waarvan u een certificaat krijgt toegekend. Dit advies wordt door de Golf Environment Organization beoordeeld en, wanneer het terrein voldoet aan de criteria, wordt het GEO-certificaat uitgereikt. Het certificaat laat niet alleen zien dat u uw terrein duurzaam beheert, maar het helpt u ook om bij overheden goodwill te krijgen voor uw activiteiten, uitbreidingsplannen of vergunningen. Overheden verwachten steeds meer van landschapsbeheerders dat zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en zorg dragen voor een goed milieu. Een GEO-certificaat toont aan dat u zich daarvoor inzet.

Heraudit

Een GEO-certificaat is drie jaar geldig. Na deze periode moet het terrein een hercertificering aanvragen. NLadviseurs ondersteunt terreinen die het GEO-certificaat hebben behaald en zich moeten voorbereiden op de heraudit. We brengen in kaart welke acties en gegevens nodig zijn voor de heraudit en stellen en tijdpad op voor een zo efficiënt mogelijk verloop van het traject.
De heraudit dient als meetmoment om te toetsen of de opgegeven doelstellingen voor een duurzame bedrijfsvoering wel of niet gehaald zijn. Verder wordt onderzocht welke acties zijn genomen ten behoeve van milieukwaliteit, natuur etc. Wanneer u de heraudit met succes hebt afgesloten, hoeft u pas over 5 jaar weer een audit te doen. Wel wordt er van uw organisatie verwacht dat zij jaarlijks rapporteert over de GEO-doelstellingen op het On Course portal. 

Planning en Registratie

De dagelijkse bedrijfsvoering op een golfbaan kost veel tijd. De applicaties van NLadviseurs maken een snelle en nauwkeurige registratie en opvraag van gegevens mogelijk. Ook kunt u eenvoudig een planning maken van de uit te voeren werkzaamheden.

EMS Golf

EMS Golf is de webapplicatie die golfbanen de mogelijkheid biedt om op een efficiënte, innovatieve en duurzame manier het beheer van de golfbaan uit te voeren. Denk hierbij aan het maken van dag- en weekplanningen voor personeel, het bijhouden van machineonderhoud en het beheren van de voorraden.

Meer weten over de mogelijkheden van EMS? Neem dan deel aan onze workshop hierover. 

GolfGIS

GolfGIS is een online kaartapplicatie met alle ruimtelijke informatie over uw terrein ontwikkeld voor de golfbranche. Met GolfGIS klikt u eenvoudig uw holes, drainage of boomvakken aan en heeft u in een handomdraai inzicht in de locatie, oppervlakte, en beheermaatregelen.

Meer weten over de mogelijkheden van GolfGIS? Neem dan deel aan onze workshop hierover. 

Met onze applicaties nemen wij u werk uit handen. Wij richten de applicaties zo in dat ze beantwoorden aan uw persoonlijke wensen en behoeften.